ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

- BioTechUSA Karrier portál -

 

Hatályos: 2019. 02. 01. napjától

  1. I. Bevezetés

BioTech USA Kft. a www.biotechusa.hu/career domain néven elérhető weboldalán közzéteszi az általa meghirdetett aktuális álláslehetőségeket, illetve ugyanitt biztosítja a jelentkezők adatbázisába való regisztráció lehetőségét is. Az adott pozícióra való jelentkezés, illetve a jelentkezők adatbázisába való regisztráció az erre szolgáló online felületen történik, amely során személyes adatok megadása is szükséges.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a nem az erre szolgáló online felületen (hanem például e-mailben, postai úton) benyújtott jelentkezések, pályázati anyagok érdemi vizsgálat nélkül törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

A jelentkezők adatbázisába való regisztráció révén a BioTech USA Kft. meg tudja keresni azon személyeket, akik egy aktuális álláslehetőséghez megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek, illetve a regisztrált személyeket a megadott e-mail címükön értesítheti azokról az álláslehetőségekről, amelyek érdekesek lehetnek számukra.

A BioTech USA Kft. mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja a jelentkezőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a jelentkezők jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A BioTech USA Kft. mint adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli. A BioTech USA Kft. megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során a BioTech USA Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.

A BioTech USA Kft. bármikor jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A BioTech USA Kft. a módosításokról a jelentkezőket www.biotechusa.hu/career oldal felületén keresztül tájékoztatja, ahol megtalálható a mindenkori tájékoztató. A pozícióra való jelentkezés, illetve az adatbázisba történő regisztráció megkezdése előtt a jelentkezőnek a checkbox kipipálásával szükséges nyilatkoznia a BioTechUSA Karrier portálon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató megismeréséről és elfogadásáról.

Amennyiben olyan kérdése lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az adatvedelem@biotechusa.com e-mail címre, kollégánk megválaszolja kérdését.

  1. II. Az adatkezelő adatai

Név: BioTech USA Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2111 Szada, Ipari park út 10.

Cégjegyzékszám: 13 09 173512

Adószám: 25114681-2-44

Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék

Levelezési cím: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11.

Elektronikus levelezési cím: info@biotechusa.com

Telefonszám: +36 1 453 2716

 

  1. III. Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai

Név: Dr. Nádas Béla

Levelezési cím: 1277 Budapest, Pf. 83.

Elektronikus levelezési cím: dpo.btu@dnui.hu

Telefonszám: (1) 788 3035

 

IV. Az adott pozícióra való jelentkezés, illetve a jelentkezők adatbázisába való regisztráció során kezelt adatok

A meghirdetett állásokra való jelentkezés, illetve a jelentkezők adatbázisába való regisztráció során a jelentkezőknek a következő adatokat szükséges megadniuk: név; születési dátum; állandó lakcím; e-mail cím; mobiltelefonszám; szakmai önéletrajzban lévő többlet adatok (például: iskolai végzettség, korábbi munkahelyek, nyelvvizsga, járművezetői engedély, egyéb megszerzett képesítések).

  1. V. Az adatkezelés célja

A BioTech USA Kft. által történő toborzás, munkaerő kiválasztás, pályázatok elbírálása.

VI. Az adatkezelés jogalapja

Adott pozícióra való jelentkezés esetén az adatkezelés a munkaszerződés megkötését megelőzően a jelentkező kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A jelentkezők adatbázisába való regisztráció esetén az adatkezelés jogalapja a regisztráló személy hozzájárulása.

Tájékoztatjuk a regisztráló személyeket, hogy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett személy a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

  1. VII. Az adatkezelési tevékenység

A BioTech USA Kft. által végzett adatkezelési tevékenységek az alábbiak: gyűjtés, rögzítés, tárolás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás és egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Az adatkezelési tevékenységeket a BioTech USA Kft. HR Osztályának mindenkori munkavállalói végzik.

Adatkezelés papír alapon, valamint elektronikus formában is történik.

A munkaerő kiválasztás szempontjából releváns adatok közlésre kerülnek (elektronikus formában) a munkaerő kiválasztás során a meghirdetett munkakörrel érintett szervezeti egység vezetője, az ügyvezetés vagy a vezetőség által delegált munkatársak felé.

 

 

VIII. Az adatkezelés időtartama

A meghirdetett állásokra való online jelentkezési folyamat során megadott adatok azonnal törlésre kerülnek, amennyiben a jelentkezési lap kitöltését a jelentkező megszakítja.

Adott pozícióra történő jelentkezés esetén az adatok tárolása, kezelése 2 hónapig, illetve a pozíció betöltéséig tart.

A jelentkezők adatbázisába való regisztráció esetén az adatok tárolása, kezelése 6 hónapig tart. A 6 hónapos időtartam lejárta előtt a regisztrált személy részére a megadott e-mail címére figyelmeztető levél kerül kiküldésre arról, hogy az adatkezelési időtartam hamarosan lejár és az adatai törlésre kerülnek. Amennyiben a regisztrált személy szeretné fenntartani a regisztrációját, úgy a figyelmeztető levélben elhelyezett linkre kattintással fejezheti ki ezt a szándékát, ezzel egyúttal kifejezi azt is, hogy önkéntes hozzájárulását adja adatai kezeléséhez. Az így meghosszabbított regisztráció (és adatkezelés) időtartama 6 hónap, amelynek lejárta előtt a fentiek szerinti tartalmú figyelmeztető levél kerül kiküldésre.

Adott pozícióra történő jelentkezés esetén is van lehetőségük a jelentkezőknek arra, hogy bekerüljenek a jelentkezői adatbázisba abból a célból, hogy a BioTech USA Kft. meg tudja keresni őket, amennyiben egy aktuális álláslehetőséghez megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek. A jelentkezői adatbázisba való bekerülési szándékot a jelentkező az erre szolgáló checkbox kipipálásval fejezheti ki, ezzel egyúttal kifejezi azt is, hogy önkéntes hozzájárulását adja adatainak az adatbázisban történő kezeléséhez. Ebben az esetben az adatkezelés időtartama 6 hónap, amelynek lejárta előtt az előző bekezdés szerint figyelmeztető levél kerül kiküldésre.

A munkaerő kiválasztás folyamán keletkezett azon elektronikus levelek, amelyek a ki nem választott jelentkezők adatait tartalmazzák, a pályázat elutasításáról való döntést követően 20 munkanapon belül törlésre kerülnek a BioTech USA Kft. szerveréről.

  1. IX. Adattárolás

A meghirdetett állásokra beérkező, személyes adatokat tartalmazó pályázati anyagok a BioTech USA Kft. HR Osztályának saját informatikai meghajtóján kerülnek tárolásra. Ezen meghajtóhoz hozzáférési jogosultsággal a HR Osztály mindenkori munkavállalói rendelkeznek.

A munkaerő kiválasztás szempontjából releváns adatok elektronikus formában, az erre kijelölt és korlátozott hozzáférésű szerver tárhelyen kerülnek elhelyezésre és közlésre a meghirdetett munkakörrel érintett szervezeti egység vezetője, az ügyvezetés vagy a vezetőség által delegált munkatársak részére.

A munkaerő kiválasztás folyamán keletkezett, a jelentkezőkkel váltott elektronikus levelezés a BioTech USA Kft. által használt levelező rendszer mappáiban kerülnek tárolásra.

  1. X. A jelentkezők, regisztrált személyek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezelésének részleteiről, valamint kérhetik azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását. A kérelmeket a BioTech USA Kft. II. pontban írt elérhetőségein lehet benyújtani.

 

A BioTech USA Kft. mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintetteket az alábbi a)-d) pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

a)    Hozzáférési jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, adatfeldolgozók, adatkezelés időtartama, ha az adatokat az adatkezelő nem az érintettől gyűjtötte, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

b)   Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c)    Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; a személyes adatokat jogellenesen kezelték; a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

d)   Adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

  1. XI. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

Az adatkezelő szervereit megbízott cég üzemelteti és felmerülő probléma esetén karbantartja: Mongouse Computer Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 183., Cégjegyzékszám: 01 09 711243, Adószám: 12943762-2-43, Tel. / Fax: +361 464 5856, Email: info@mongouse.hu).

 

Az adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyet további megbízott cég üzemeltet és felmerülő probléma esetén karbantart: JLM PowerLine Kft. (székhely: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., Levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 60., Cégjegyzékszám: 13 09 066529, Adószám: 10819768-2-13, Telefon, Fax: 06 1 453 2716, Email: jog.jlm@biotechusa.com).

 

Az adatkezelő a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

Az adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.

 

 

  1. XII. Panasztétel

 

Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő ellen bírósághoz forduljon, valamint, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál.

 

Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

telefon: +36 1 391-1400

fax: 36 1 391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

honlap: https://naih.hu/